Uvjeti poslovanja za korisnike MealPass usluge

 

Ovi Uvjeti poslovanja za korisnike MealPass usluge (“Uvjeti poslovanja“) reguliraju prava i obveze iz ugovora sklopljenog između Vas kao korisnika (“Korisnik“) i društva Veta savjetovanje d.o.o. (“Pružatelj usluge“).

 

Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se na svako korištenje MealPass usluge, te korištenjem MealPass usluge potvrđujete da ste upoznati s ovim Uvjetima poslovanja i da pristajete na njih. Molimo Vas stoga da pažljivo pročitate Uvjete poslovanja prije korištenja MealPass usluge.

 

 1. Definicije

 

Članarina” znači godišnja naknada koju Korisnik MealPass usluge, ili neka druga osoba za njegov račun, plaća za korištenje MealPass usluge;

 

Korisnik” znači svaka osoba koja koristi MealPass uslugu u svrhu plaćanja hrane i pića u ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge uz popust. U slučaju da pravna osoba ima otvoren korisnički račun u MealPass sustavu, na nju će se na odgovarajući način primjenjivati odredbe ovih Uvjeta poslovanja koje se odnose na Korisnike koji su fizičke osobe, uz isključenje odredaba koje se u skladu s mjerodavnim propisima o zaštiti potrošača odnose na potrošače;

 

MealPass račun” znači jedinstveni korisnički račun Korisnika u sustavu Pružatelja usluge na koji Korisnik uplaćuje sredstva putem kreditne ili debitne kartice ili bankovnom doznakom, te se sredstva s tog računa koriste za plaćanje konzumacije u ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge korištenjem MealPass usluge;

 

MealPass sustav” znači elektronički sustav koji uspostavlja, održava i njime upravlja Pružatelj usluge ili osoba određena od strane Pružatelja usluge, a koji omogućuje pružanje Korisnicima osnovnih informacija o Partnerima Pružatelja usluge, stvaranje i korištenje jedinstvenog korisničkog računa svakog pojedinog Korisnika MealPass usluge, raspolaganje sredstvima na tom računu, kao i plaćanje konzumacije u ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge uz popust.

 

MealPass usluga” znači korištenje MealPass sustava, koje Korisnicima omogućava Pružatelj usluge u svrhu konzumacije i plaćanja hrane i pića u ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge uz popust;

 

Partner“ znači ugostiteljski objekt čiji je vlasnik sklopio partnerski ugovor s Pružateljem usluge, te koji nudi konzumaciju hrane i pića uz popust Korisnicima MealPass usluge;   

 

Pružatelj usluge” znači društvo Veta savjetovanje d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ožujska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 081126210, OIB: 46740102542;

 

Ugovor o konzumaciji” znači ugovorni odnos između Korisnika MealPass usluge i Partnera Pružatelja usluge koji nastaje prilikom svake konzumacije hrane i pića kod Partnera uz korištenje MealPass usluge. 

 

 

 1. Opis MealPass usluge

 

2.1. MealPass usluga u svom sustavu pruža osnovne informacije (lokaciju, radno vrijeme, vrstu usluge i sl.) o ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge, i gdje je to primjenjivo, s poveznicom na mrežne stranice Partnera na kojima su dostupne detaljnije informacije o ponudi Partnera, te omogućuje plaćanje hrane i pića konzumiranih u ugostiteljskom objektu Partnera uz popust za korištenje MealPass usluge.

 

2.2. Svi Partneri Pružatelja usluge koji su s Pružateljem usluge sklopili ugovor o suradnji imaju na vratima ugostiteljskog objekta u kojem je moguće koristiti MealPass uslugu naljepnicu “MealPass” kao znak prepoznavanja Korisnicima.

 

2.3. Korištenjem MealPass usluge Korisnik ima pravo plaćati konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima Partnera Pružatelja usluge uz popust do 15% (petnaest posto).

 

 1. Aktivacija MealPass usluge i sklapanje ugovora

 

3.1. Za korištenje MealPass usluge Korisnik mora skinuti MealPass aplikaciju s iOS App Store-a ili Google Play trgovine, te registrirati svoj jedinstveni korisnički račun u MealPass sustavu korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik može dodatno uz MealPass aplikaciju naručiti od Pružatelja usluge i karticu pomoću koje može plaćati konzumaciju u ugostiteljskim objektima Partnera. Pružatelj usluge može posebno naplatiti izdavanje takve kartice Korisniku. Prilikom registracije korisničkog računa, Pružatelj usluge prikuplja određene osobne podatke od Korisnika, kao što su ime i prezime i e-mail adresa. Prikupljanje i obrada osobnih podataka Korisnika detaljnije su uređeni Politikom privatnosti Pružatelja usluge. Korisnik za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Pružateljem usluge mora održavati podatke na korisničkom računu točnima, potpunima i ažurnima.

 

3.2. Prije početka korištenja MealPass usluge Korisnik je dužan uplatiti godišnju Članarinu za korištenje MealPass usluge.

 

3.3. Ugovor o korištenju MealPass usluge između Korisnika i Pružatelja usluge smatra se sklopljenim od trenutka uplate godišnje Članarine od strane Korisnika, odnosno, u slučaju da se Korisnik fizička osoba učlanio u MealPass preko svog poslodavca, ugovor o korištenju MealPass usluge između Korisnika i Pružatelja usluge smatra se sklopljenim od trenutka odobrenja članstva od strane Pružatelja usluge.

 

3.4. Ugovor između Korisnika i Pružatelja usluge za korištenje MealPass usluge sklapa se na godinu dana i u tom razdoblju Korisnik može koristiti MealPass uslugu sukladno ovim Uvjetima poslovanja.

 

3.5. Za plaćanje konzumacije u ugostiteljskim objektima Partnera putem MealPass usluge Korisnik mora na svoj jedinstveni korisnički račun u MealPass sustavu uplatiti željeni iznos novca u valuti HRK. Korisnik može izvršiti uplatu sredstava na jedinstveni korisnički račun u MealPass sustavu povezivanjem svog MealPass računa s kreditnom ili debitnom karticom, ili uplatom bankovnom doznakom.

 

3.6. Korisnik može podmirivati račune za konzumaciju u ugostiteljskim objektima Partnera korištenjem MealPass usluge do iznosa čija visina odgovara iznosu koji Korisnik ima na svom jedinstvenom korisničkom računu u MealPass sustavu.

 

3.7. Ako Korisnik nakon isteka roka od godine dana od trenutka sklapanja ugovora s Pružateljem usluge odluči da neće nastaviti koristiti MealPass uslugu plaćanjem Članarine za iduću godinu, može preostali iznos uplaćenih sredstava na svom MealPass računu iskoristiti bez naknade u idućih 6 (šest) mjeseci od datuma isteka ugovora. Nakon isteka roka od 6 (šest) mjeseci, Korisnik gubi sredstva s MealPass računa i nema pravo zahtijevati njihov povrat od Pružatelja usluge.

 

3.8. Korisnik uplaćena sredstva na MealPass račun ne može povući, odnosno isplatiti sa svog MealPass računa natrag.

 

 1. Korištenje MealPass usluge

 

4.1. Partner Pružatelja usluge u MealPass sustavu pruža Korisnicima informacije o svojim proizvodima i uslugama putem MealPass usluge, uključujući, u odnosu na pojedine Partnere, i putem poveznice na mrežne stranice s informacijama o jelovnicima i cijenama proizvoda Partnera.

 

4.2. Korisnik koji konzumira hranu i/ili piće u ugostiteljskom objektu Partnera podmiruje takvu konzumaciju prezentiranjem osoblju ugostiteljskog objekta jedinstvenog koda u MealPass sustavu koji je u sustavu povezan s jedinstvenim korisničkim računom svakog Korisnika.

 

4.3. Osoblje ugostiteljskog objekta na temelju prezentiranog koda vrši putem mobilnog uređaja za korištenje MealPass usluge verifikaciju jedinstvenog računa Korisnika u sustavu MealPass sustavu i terećenje navedenog računa Korisnika za iznos konzumacije, umanjeno za iznos popusta.

 

4.4. Korisnik ima pravo na popust na konzumaciju u ugostiteljskim objektima Partnera pružatelja usluge samo ako plaćanje konzumacije vrši putem MealPass sustava.

 

4.5. MealPass prikuplja sva plaćanja izvršena od strane Korisnika u ime Partnera.

 

4.6. Korisnik može izvršiti plaćanje putem MealPass sustava i izvan ugostiteljskog objekta Partnera pod uvjetom da se radi o opskrbi hranom i pićem od strane Partnera, a koja opskrba se pruža izvan ugostiteljskog objekta Partnera – tzv. catering. Navedena opskrba hranom i pićem izvan ugostiteljskog objekta Partnera moguća je isključivo ako se radi o opskrbi hranom i pićem za 25 ili više osoba ili po dogovoru sa Partnerom.

 

4.7. Ako se nakon izdavanja računa utvrdi da Korisnik na jedinstvenom korisničkom računu u MealPass sustavu nema dovoljan iznos sredstava za podmirenje cjelokupne konzumacije u ugostiteljskom objektu Partnera, Partner će stornirati račun s popustom te izdati novi račun. Popust se može primijeniti samo na konzumaciju koja se podmiruje putem MealPass sustava. Na iznos konzumacije koji se podmiruje drugim sredstvom plaćanja, popust nije moguće primijeniti.

 

 1. Odnos Korisnika i Partnera Pružatelja usluge

 

5.1. Konzumacijom hrane i pića u ugostiteljskom objektu Partnera Pružatelja usluge nastaje zaseban ugovorni odnos između Korisnika i Partnera Pružatelja usluge (Ugovor o konzumaciji). Korisnik i Partner u cijelosti su odgovorni za ispunjenje svojih prava i obveza iz takvog ugovornog odnosa.

 

5.2. Prodaja i kupnja Partnerovih proizvoda i usluga može biti predmetom dodatnih Partnerovih uvjeta poslovanja. Partner po vlastitoj odluci određuje cijene proizvoda na koje Korisnik može ostvariti popust korištenjem MealPass usluge.

 

5.3. Partner Pružatelja usluge isključivo je odgovoran Korisniku za pravodobno i točno sastavljanje, ažuriranje i održavanje podataka o ponudi ugostiteljskog objekta Partnera.

 

5.4. Partner Pružatelja usluge isključivo je odgovoran Korisniku za bilo kakva odstupanja između informacija o ponudi Partnera dostupnoj na poveznici kojoj je moguće pristupiti preko MealPass sustava i proizvoda koji su raspoloživi u ugostiteljskom objektu Partnera.

 

5.5. Partner Pružatelja usluge isključivo je odgovoran Korisniku za dostupnost pojedinih proizvoda iz svoje ponude u ugostiteljskom objektu.

 

5.6.  Partner Pružatelja usluge isključivo je odgovoran za ispunjenje i održavanje sanitarnih i higijenskih uvjeta u odnosu na ugostiteljski objekt i svu hranu i piće koje Korisnik MealPass usluge konzumira u ugostiteljskom objektu Partnera, kao i za izvršenje svih drugih prava i obveza koje ima iz Ugovora o konzumaciji s Korisnikom prilikom konzumacije u ugostiteljskom objektu Partnera.

 

 1. Odgovornost i obveze Korisnika

 

6.1. MealPass usluga je dostupna Korisnicima koji su navršili najmanje 18 (osamnaest) godina.      

 

6.2. Korisnik mora poštovati sva primjenjiva pravila i propise prilikom korištenja MealPass usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duhanskih proizvoda.

 

6.3. Korisnik je u cijelosti odgovoran za pribavljanje i održavanje mobilnog uređaja koji omogućava pristup MealPass usluzi te za postojanje internetske veze potrebne za pristup i korištenje MealPass usluge.

 

6.4. Korisnik ne smije trećoj osobi dopustiti korištenje jedinstvenog korisničkog računa Korisnika.

 

6.5. Ako Korisnik ima saznanja da je bilo koja neovlaštena osoba na bilo koji način mogla saznati podatke korisničkog računa Korisnika ili dobiti pristup korisničkom računu Korisnika, Korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti Pružatelja usluge na email adresu kontakt@mealpass.hr, nakon čega će Pružatelj usluge bez odgađanja zablokirati korisnički račun i/ili MealPass karticu Korisnika.

 

6.6. Korisnik će se smatrati odgovornim za svako korištenje MealPass usluge i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika do trenutka obavijesti Pružatelju usluge o neovlaštenom pristupu korisničkom računu Korisnika, osim ako je za davanje neovlaštenog pristupa odgovoran Pružatelj usluge.

 

6.7. Nakon zaprimanja prijave Korisnika o neovlaštenom pristupu računu Korisnika, Pružatelj usluge poduzet će odgovarajuće tehničke mjere kako bi Korisnik mogao nastaviti nesmetano koristiti MealPass uslugu, što uključuje deblokiranje MealPass računa i/ili kartice nakon promjene lozinke Korisnika, dodjeljivanje Korisniku novog jedinstvenog koda za korištenje MealPass usluge i eventualno druge potrebne mjere.

 

6.8. Pružatelj usluge ovlašten je ukloniti Korisnika iz MealPass usluge s trenutnim učinkom i potraživati od Korisnika naknadu cjelokupne štete ako:

 

 • Korisnik zloupotrebljava MealPass uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korištenjem MealPass usluge Partneru i/ili Pružatelju usluge i/ili njihovim zaposlenicima, kao i bilo kojoj trećoj osobi;

 

 • Korisnik postupi prijevarno prilikom korištenja MealPass usluge; ili

 

 • Korisnik na drugi način propusti postupiti u skladu sa svojim obvezama proizašlim iz ovih Uvjeta poslovanja i ugovornog odnosa s Pružateljem usluge.

 

 1. Povjerljive informacije

 

Pružatelj usluge neće koristiti povjerljive informacije koje se odnose na Korisnika MealPass usluge, i neće prikupljati, obrađivati i pohranjivati osobne podatke Korisnika MealPass usluge za bilo koju svrhu koja nije u skladu s Politikom privatnosti Pružatelja usluge, ili koja nije nužna za izvršavanje prava ili obveza sukladno ovim Uvjetima poslovanja.

 

 1. Intelektualno vlasništvo

 

Sva prava intelektualnog vlasništva, neovisno o tome jesu li podložna registraciji ili ne, u vezi s MealPass uslugom, uključujući sve njezine moguće buduće izmjene, isključivo su vlasništvo Pružatelja usluge.     

 

 1. Ograničenja odgovornosti

 

9.1. Pružatelj usluge ne daje nikakve izjave i jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Uvjetima poslovanja. 

 

9.2. Pružatelj usluge neće se smatrati odgovornim za gubitak ili štetu koju bi Korisnik ili bilo koja treća strana mogli pretrpjeti u vezi s MealPass uslugom, osim ako je takva šteta uzrokovana namjerom ili krajnjom nepažnjom Pružatelja usluge.  

 

9.3. Pružatelj usluge djeluje samo kao posrednik između Partnera Pružatelja usluge i Korisnika. Zbog toga se Pružatelj usluge ni u kojem slučaju neće smatrati odgovornim za bilo kakvo činjenje ili nečinjenje Partnera iz ugovornog ili izvanugovornog odnosa s Korisnikom koje može rezultirati nastankom izravne ili neizravne štete ili gubitka za Korisnika i/ili treću osobu.

 

9.4. Pružatelj usluge neće se smatrati odgovornim za poteškoće u radu MealPass usluge i s njom povezane aplikacije ako su takve poteškoće nastale kao rezultat djelovanja Partnera, Korisnika, ili bilo koje treće osobe, ili su nastale kao rezultat djelovanja više sile, što posebno uključuje (ali nije ograničeno na) nestručno ili neovlašteno korištenje MealPass aplikacije, pucanje internetske veze, tehničke poteškoće s mobilnim uređajem Korisnika i sl.

 

9.5. Pružatelj usluge neće se smatrati odgovornim za bilo koju štetu nastalu kao posljedica korištenja i oslanjanja Korisnika na informacije o ponudi ugostiteljskog objekta Partnera dostupnih putem MealPass sustava.

 

 1. Trajanje i izmjena Uvjeta poslovanja

 

10.1. Ovi Uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave i ostaju na snazi do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi MealPass uslugu.

 

10.2. Korisnik može u svakom trenutku pristupiti aktualnoj verziji ovim Uvjeta poslovanja na mrežnim stranicama Pružatelja usluge mealpass.hr. O svakoj opsežnijoj izmjeni ovih Uvjeta poslovanja Pružatelj će pisanim putem obavijestiti Korisnike MealPass usluge najmanje 15 (petnaest) dana prije stupanja na snagu takve izmijenjene verzije.  Ako Korisnik ne pristaje na izmijenjene MealPass Uvjete poslovanja, dužan je prestati s korištenjem MealPass usluge.   

 

 1. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova

 

11.1. Za ugovorni odnos između Korisnika i Pružatelja usluge koji proizlazi iz korištenja MealPass usluge mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

 

11.2. Svi sporovi koji mogu proizaći iz ili su u vezi s ugovornim odnosom između Korisnika i Pružatelja usluge, Korisnik i Pružatelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ako spor ne bude moguće riješiti mirnim putem, riješit će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

 

11.3. Nijedno odricanje od postupanja po kršenju bilo koje odredbe ovih Uvjeta poslovanja ili ugovornog odnosa između Korisnika i Pružatelja usluge neće se smatrati odricanjem od postupanja po bilo kojem drugom kršenju bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta poslovanja ili ugovornog odnosa između Korisnika i Pružatelja usluge.

 

11.4. Odredbe ovih Uvjeta poslovanja neovisne su i odvojene jedna od druge te u slučaju da bilo koja ili bilo koje odredbe ovih Uvjeta poslovanja postane ili postanu nevažeće ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanosti ili provedivost niti jedne od ostalih odredbi ovih Uvjeta poslovanja.

 

U Zagrebu, 1. listopada 2021. godine.