IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica
putem interneta.
CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih
upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke
koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj
kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno
prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS
140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane
od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni
standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz
valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste
isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost
zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla
sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti
i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj
sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!
Security of Online Payments
While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure
acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment
you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from
your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with
your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder
data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time
keeping it completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All
stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2
Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the
leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security
standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are
further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a
password.
All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is
used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data
necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online
payment.
Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure
current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting
your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system
checks for preventing network vulnerabilities.
Thank you for using CorvusPay!   

 

 

Opcije plaćanja