Uvjeti plaćanja MealPass usluge za korisnike

 

MealPass je aplikacija koja omogućuje svojim korisnicima konzumaciju jela i pića u svim ugostiteljskim objektima – Partnerima MealPass-a, uz popust do 14% (“MealPass“).

 

Ovi Uvjeti plaćanja MealPass usluge za korisnike (“Uvjeti“) reguliraju način uplate i korištenja financijskih sredstava na MealPass račun od strane izvršitelja uplate na MealPass račun (“Izvršitelj uplate“), koji može biti korisnik MealPass aplikacije (“Korisnik“) ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba koja vrši uplatu članarine na račun društva Veta savjetovanje d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ožujska 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081126210, OIB: 46740102542 (“Pružatelj usluga“).

 

  1. Opće odredbe

 

1.1. Ovi Uvjeti primjenjuju se na svaku uplatu članarine za korištenje MealPass usluge,  te korištenjem MealPass usluge potvrđujete da ste upoznati s ovim Uvjetima i da pristajete na njih. Molimo Vas stoga da pažljivo pročitate Uvjete poslovanja prije uplate na MealPass korisnički račun.

 

1.2. Sva plaćanja unutar MealPass aplikacije podložna su propisima Republike Hrvatske. Pružatelj usluga nije odgovoran za zakonitost ili porezni tretman plaćanja članarine za MealPass niti plaćanja u MealPass mreži.

 

1.3. Ovi Uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest kada uplatu članarine vrši potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

 

1.4. Na odnose između Izvršitelja uplate i Pružatelja usluga primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme pružanja usluge.

 

1.5. Kada na MealPass aplikaciji plaćanje vrše pravne osobe, one se ne smatraju potrošačima, te se na njih ne odnose odredbe ovih Uvjeta koje reguliraju pravo na jednostrani raskid ugovora i o podnošenju pisanog prigovora potrošača. Na pravne osobe se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

 

  1. Način plaćanja MealPass usluge

 

2.1. Plaćanje članarine je moguće 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

 

2.2. Članarina nadoplaćuje se u eurima (EUR). Izvršitelj uplate slobodno može odabrati vrstu članarine koju će platiti – godišnju ili mjesečnu.

 

2.3. Izvršitelj uplate može članarinu za MealPass uslugu u MealPass aplikaciji putem kreditne ili debitne kartice, bankovne doznake ili opće uplatnice.

 

2.5. Plaćanje karticom jednokratno omogućeno je svim Maestro, Master, Visa, Diners i Discover karticama koje imaju podržanu mogućnost plaćanja u internetskoj trgovini, bez obzira na banku izdavatelja i bez obzira radi li se o hrvatskoj ili inozemnoj banci.

 

2.6. U slučaju uplate karticom, Korisnik odmah po potvrdi transakcije može koristiti aplikaciju.

 

2.7. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom ili općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

2.8. Kod uplate bankovnom doznakom ili općom uplatnicom, Korisnikova članarina će se smatrati aktivna nakon što transakcija bude vidljiva na računu Pružatelja usluge. Proces može potrajati do nekoliko dana (najčešće je novac na računu drugi radni dan od uplate), ovisno o banci.

 

2.9. Prilikom ispunjavanja narudžbe Izvršitelj uplate je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. PLaćanje članarine moguće je ostvariti uz potvrdu Izvršitelja uplate da je razumio ove Uvjete i opće Uvjete poslovanja Pružatelja usluge te da ih prihvaća.

 

2.10. Pružatelj usluge će bez odgađanja nakon provedene autorizacije plaćanja poslati Izvršitelju uplate na mail obavijest o uspješno izvršenoj transakciji te račun za obavljenu transakciju.

 

2.12. Pristajanjem na ove Uvjete, Izvršitelj uplate je suglasan da mu se račun za plaćenu članarinu dostavljaj elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom registracije u MealPass aplikaciji.

 

 

  1. Trajanje ugovora i pravo na jednostrani raskid

 

3.1. Ugovor između Korisnika i Pružatelja usluge za korištenje MealPass usluge sklapa se na godinu dana, odnosno na period za koji je plaćena članarina i u tom razdoblju Korisnik može koristiti MealPass uslugu sukladno općim Uvjetima poslovanja Pružatelja usluge.

 

3.2. Izvršitelj uplate ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ako pošalje Pružatelju usluga obavijest o jednostranom raskidu u roku od 14 dana od uplate tog iznosa ne navodeći pritom razlog, ako u tom roku Korisnik nije koristio aplikaciju za ostvarivanje popusta u restoranima putem MealPass usluge.

 

3.3. Svoje pravo na jednostrani raskid Izvršitelj uplate može ostvariti slanjem pisane obavijesti na email Pružatelja usluge kontakt@mealpass.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj transakcije i broj računa na koji želi da povrat bude izvršen.

 

3.4. Pružatelj usluge nije u obvezi snositi bankovne i administrativne naknade povrata uplaćenog iznosa Izvršitelju uplate, te zadržava pravo umanjiti iznos povrata za ukupni iznos plaćenih naknada.

 

  1. Mjere tehničke zaštite

 

4.1. Pružatelj usluge osigurava tehničke mjere zaštite korisničkih računa korisnika MealPass usluge.

 

4.2. Korisnik MealPass usluge dužan je čuvati u tajnosti i s dužnom pažnjom svoje korisničko ime i lozinku, te će se smatrati odgovornim za svako korištenje MealPass usluge i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika do trenutka obavijesti Pružatelju usluge o neovlaštenom pristupu korisničkom računu Korisnika sukladno općim Uvjetima poslovanja Pružatelja usluge, osim ako je za davanje neovlaštenog pristupa trećoj osobi odgovoran Pružatelj usluge.

 

4.3. Pružatelj usluge omogućuje korištenje MealPass aplikacije na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Pružatelj usluge ne može jamčiti da korištenje MealPass aplikacije neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

 

4.4 Dužnost je i obaveza Korisnika koristiti MealPass aplikaciju u skladu s pozitivnim propisima te općim etičkim načelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja MealPass aplikacije kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta, općih Uvjeta poslovanja Pružatelja usluge i pozitivnih propisa.

 

  1. Upiti i prigovori

 

5.1. Sve upite i prigovore Korisnik i/ili Izvršitelj uplate mogu uputiti Pružatelju usluge na adresu sjedišta navedenu u ovim Uvjetima plaćanja, ili na email adresu kontakt@mealpass.hr.

 

5.2. Pružatelj usluge očitovat će se na obrazloženi upit, odnosno prigovor Korisnika i/ili Izvršitelja uplate u roku od 15 dana od zaprimanja upita, odnosno prigovora Korisnika.

 

  1. Trajanje i izmjena Uvjeta poslovanja

 

6.1. Ovi Uvjeti plaćanja stupaju na snagu danom njihove objave i ostaju na snazi do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi MealPass uslugu.

 

6.2. Korisnik i/ili Izvršitelj uplate mogu u svakom trenutku pristupiti aktualnoj verziji ovih Uvjeta plaćanja na mrežnim stranicama Pružatelja usluge mealpass.hr. O svakoj opsežnijoj izmjeni ovih Uvjeta plaćanja Pružatelj će pisanim putem obavijestiti Korisnike MealPass usluge najmanje 15 (petnaest) dana prije stupanja na snagu takve izmijenjene verzije.  Ako Korisnik ne pristaje na izmijenjene MealPass Uvjete plaćanja, dužan je prestati s korištenjem MealPass usluge.  

 

6.3. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući će se način primjenjivati opći Uvjeti poslovanja Pružatelja usluge, dostupni na mrežnim stranicama Pružatelja usluge mealpass.hr

 

  1. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova

 

7.1. Za ugovorni odnos između Izvršitelja uplate i Pružatelja usluge koji proizlazi iz korištenja MealPass usluge mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

 

7.2. Svi sporovi koji mogu proizaći iz ili su u vezi s ugovornim odnosom između Izvršitelja uplate i Pružatelja usluge, Izvršitelj uplate i Pružatelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ako spor ne bude moguće riješiti mirnim putem, riješit će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

 

7.3. Nijedno odricanje od postupanja po kršenju bilo koje odredbe ovih Uvjeta ili ugovornog odnosa između Izvršitelja uplate i Pružatelja usluge neće se smatrati odricanjem od postupanja po bilo kojem drugom kršenju bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta ili ugovornog odnosa između Izvršitelja uplate i Pružatelja usluge.

 

7.4. Odredbe ovih Uvjeta neovisne su i odvojene jedna od druge te u slučaju da bilo koja ili bilo koje odredbe ovih Uvjeta postane ili postanu nevažeće ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanosti ili provedivost niti jedne od ostalih odredbi ovih Uvjeta plaćanja.

 

U Zagrebu, 1. ožujka 2024. godine.